Добре дошли в нашия електронен магазин

   Течната антифрикционна възстановителна керамика се изработва от природен минерал със сложен състав и е във вид на суспензия от ситнодисперсен прах,разтворен в масло.

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
– Намаляване на триенето в ДВГ-с над 30%.
– Възстановяване на износени триещи се повърхности.

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕФЕКТ:
  – Повишаване на мощността.
  – Подобряване на студеният старт на двигателя.
  – Икономия на горива и електроенергия от 5 до 20 %.
  – Намаляване на шума и вибрациите.
  – Удължаване ресурса на детайлите и механизмите – 1.5 – 2 пъти.
  – Възстановяване на параметрите на двигателите и механизмите.
  – Удължаване на експлоатационния срок и сроковете за техническо обслужване и ремонт.
  – Подобряване на екологичните параметри на двигателите.

Обработката на агрегатите се извършва в процеса на експлоатация без прекъсване на работния цикъл.

Получените резултати гарантирано се запазват в продължение на 1 година /за автомобилите – 80 000 км./, независимо от смяната на маслото.

НАНО-ТЕХНОЛОГИЯ

TАК protect има приложение в следните области:

– Транспорт /автомобили, камиони, автобуси, трамваи, тролейбуси, локомотиви и др/;
– Селскостопански, кариерни и пътно-строителни машини;
– Кораби и корабни механизми;
– Металообработващи машини / отпада необходимостта от сложно и скъпо транспортиране на машините до ремонтни предприятия, удължава ресурса им/;

Новите тенденции в триботехниката*

или ползата от реалните нанотехнологии

Намаляването на триенето в двигателите и трансмисиите е една от основните задачи на съвременната инженерна наука. До сега основно място за решаването на тази задача заемаха различните добавки на база молибденово-серни съединения. Многогодишния опит в тяхното използване посочи редица непреодолими недостатъци като: висока стойност на истинските продукти, силна абразивност на продуктите на окисляване (молибденов оксид) и наличието на свободна сяра, от която се образува сярна киселина, водеща до активиране на корозионните процеси в механизмите.

В търсенето на алтернатива специалистите на „Конверс Ресурс“, Русия разработват и патентоват технология за синтез на нова група наноматериали – ситнодисперсен прах на полититанат nTiO2  (ПТ). Производните на ПТ представляват неорганичен полимер със слоеста структура и висока подвижност на структурните слоеве. Тези уникални свойства се запазват до много високи температури – 850оС. Отделните слоеве ПТ се формират от титан-кислородни (Ti-O) октаедри, в пространството между които се разполагат единични йони на подбрани метали. Люспестите кристали ПТ имат „диаметър“ в субмикронния диапазон (200-800nm) и наноразмерна дебелина (40-60nm).

Така получените ПТ се поддават на различни видове модификация. Това ги прави пригодни както за самостоятелно използване като антифрикционни съставки на смазочните материали, така и като носител на други модификатори. По този начин се открива възможност за регулиране на трибологичните и експлоатационни характеристики на маслата в зависимост от тяхното предназначение и условия на работа. Важно е да се отбележи, че всички ПТ имат високи антифрикционни показатели, съпоставими с аналогичните показатели на молибденовия дисулфид, но запазват свойствата си съществено по-дълго без да отделят корозионни производни.

За потвърждаване на високите антифирикционни параметри на ПТ бяха проведени сравнителни изпитания на водещите антифрикционни добавки и кондиционери на масла, достъпни на пазара. Изпитанието се провежда многократно на специализирана машина за триене МТУ-01, в условия максимално приближени до реалните. Метода се основава на регистриране на момента на триене при взаимното движение на изпитваните метални образци в присъствието на проверяваните антифрикционни материали. Изменението на момента на триенене се регистрира непрекъснато. Измерва се също така и износването на материала (загубата на тегло) на изпитваните образци.

 

            Таблица 1 – Сравнение  на антифрикционни препарати  по Ктр. и износване за триеще се  материали: стомата със стомата  (Ст10/Ст10)

Обект анализа Износване на ролката,
мг.
Износване на пластината, мг.Ктр.
RVS Финландия
RVS + масло И-20А 50 мл/5мг ( тефлон )– 1,2– 1,40,10
RVS + масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 0– 00,08
РиМЕТ
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 1,5– 2,00,13
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 1,7– 2,30,08
FENOM
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 1,4-1,60,10
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин-1,6– 1,80,065
«ХАДО»- гел
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 1,4– 1,50,07
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 2,1– 2,30,06
ENERGY RELEASE ( ER )
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 1,1– 1,20,08
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 1,8– 2,10,06
«Ресурс» (REMETALL)
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 3,6– 3,80,2
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 3,7– 4,00,2
Форсан за двигател
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 1,4– 1,60,08
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 1,9– 2,00,08
Micro-Ceramic
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 2,8- 1,50,065
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 2,9– 2,00,065
«Автокерамика»-гел
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 1,9- 2,00,09
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 2,3– 2,50,09
Полититанат ТАК Protekt engine
+ масло И-20А 50 мл/5мг– 0,8- 1,20,08
+ масло И-20А 50 мл/5мг по стара следа със замяна през 60 мин– 0– 00,065

 

В  състава на  RVS Финландия  е включен тефлон, който намалява коефициента на триене, намалява  износването,  но този ефект продължава само 5 часа, след което настъпва рязко влошаване на всички показатели и задиране на триещите се повърхности!

Таблица 2Сравнение на антифрикционните препарати  по Ктр. и износване за триещи се материали: стомана Ст20 със стомана Ст10.

Обект анализа Износване на ролката,
мг.
Износване на пластината, мг.Ктр.
И – 20А– 3,6– 2,80,2
И – 20А + РВС- ИПИ 50 мл/5 мг– 1,0– 2,00,065
И – 20А + РВС- ИПИ 50 мл/5 мг ( 120 мин )– 0– 0,80,04
И – 20А + Полититанат ТАК Protekt 50 мл/5 мг по стара следа0+ 1,20,03

     Таблица 3Сравнение на антифрикционните препарати  по Ктр. и износване за триещи се материали: алуминий (Al) със стомана Ст10.
Обект за анализ Износване на ролката,
мг.
Износване на пластината, мг.Ктр.
И – 20А– 9,4– 5,60,065
И – 20А + Полититанат ТИГР 50 мл/5 мг+ 0,800,03

 За практическото използване на посочените предимства е необходимо да се създаде устойчива смес на ПТ в работното масло или грес, т.е. да се формира смазочна композиция. Основния проблем, решен от разработчиците на „Конверс Ресурс“ е диспергирането на препарата до колоидни размери, при които най-пълно се проявяват наномодифицираните смазочни материали. Имайки огромен опит от производството на серпентинидни наномодификатори (първо поколение ТАК Протект от 1990г), „Ресурс Конверс“ успешно решава и това предизвикателство. След обработка средния размер на частиците се доближава до колоидно състояние – около 250-300nm. Към получената суспензия се добавят различни активатори, благодарение на които се спира стремежа за укрупняване на отделните фрагменти до макровеличини. Непосредствено преди вливане в маслото на двигателя, за повишаване на експлоатационните параметри, се добавя специален катализатор (ноу-хау), който ускорява процеса на внедряване на ПТ в триещите се повърхности като същевременно активно отстранява коксообразуването, появило се в резултат на прегаряне на маслата.

Таблица 4. Триботехнически изпитания на чисто масло, масло с ПТ (второ поколение ТАК Протект) и масло със серпентинид  (първо поколение ТАК Протект)


№ п/п
Състав на смазочното маслоСъотношение на добавката към основното маслоНатоварване Роп (Мпа)Интензивност на износването в периода на сработванеИнтензивност на износване в стационарен режим
1И – 20А, чисто69 * 10-96,9 * 10-9
2И – 20А + ПТ0,02109,29 * 10-106,29 * 10-10
3И-20А+ серпентинид0,02142,9 * 10-102,9 * 10-10
 

Еднозначно се вижда, че нанодисперсните продукти ТАК Protekt намаляват интензивността на износване на порядък!

Второто поколение на ТАК Protekt  на основата на ПТ (полититанат) показва максимално подобряване на триботехническите параметри при удължен пробег (до 80-100 000км)

ТАК Protekt не е добавка за масло! Това е триботехнически модификатор на триещите се повърхности, а маслото се използва единствено като транспортна система за доставка на ПТ до износените места.

ТАК Protekt не е създаван за военни цели и се използва само за мирни нужди в тежко натоварените двигатели на локомотиви, кораби, магистрални камиони, електрически трамваи, стругове, печатарски машини и десетки хиляди леки автомобили.

Изпитанията са проведени от колектив под ръководството на дхн.инж. Сергей Хазов.

Инж. Сергей Инджов.

*Трибология – наука за триенето

 

Целта на тестовете описани по-долу е да покажат  търговската стойност на продукта. Тестове за камионите и леките автомобили са  фокусирани върху разхода на гориво, , компресия на  цилиндрите и емисиите на двигателите.

Тест камиони.

NSS работи с камиони на компания оперираща на източния бряг на САЩ, която се е съгласила да се проведат тестовете на «TAKprotect engine» на едно от нейните превозни средства. Този камион е на рекордните 1940000 км. преди тестването с «TAKprotect engine».

Резултатите показват, че «TAKprotect engine» увеличава ефикасността на транспортното средство ,като намалява разхода от 43.2 литра на 100 км до прилагането на «TAKprotect engine».на 36.4 литра на 100 километра , Това подобрение се поддържа около 50 000 км. След това ефекта намалява и се препоръчва повторното  третиране с «TAKprotect engine»

Заключение: Въз основа на данните от изпитванията, НСС е бил в състояние да определят икономиите за тест транспорт Glide-N9 лятото и зимата по отношение на тестовете за продуктивност. Резултатите показват продължително подобряване на средно

19% икономия на гориво.

Тестовите автомобили.

За да се изследва ефективността на «TAKprotect engine» NSS провежда в две коли Metrics двигател компресия. Тези тестове са фокусирани само върху изпълнението:

а) компресия в цилиндъра;

б) на емисиите на замърсители;

в) за икономия на гориво.

Тестване автомобил Honda (бензинов двигател)

Автомобил Honda с пробег 180 000 км преди теста. Проверка на «TAKprotect engine». Изследвани са компресията и емисиите на празен ход на двигателя при 2500 об / мин.

Първоначалното налягане в четирите цилиндрите са 1.24, 1.23, 1.23 и 1.14 MPa.

След използване на «TAKprotect engine»  налягането е 1.28, 1.25, 1.30 и 1.28 MPa.

Заключение: в резултат е повишение и изравняване на налягането в четирите цилиндъра, включително 12% растеж в четвърти цилиндър.

Намаляване на емисиите: NO (азотни окиси) и въглеводороди бяха 38 и 24 ррм, съответно след изпитанието са 2 и 14 ррм.

Заключение: Тестовете показват значително намаляване на азотните оксиди и въглеводороди съответно със 95% и 42%.

Тестване на автомобил Mersedes Benz (дизелов двигател)

Модел A2000 Mersedes Benz-ML320  шестцилиндров двигател с пробег 229 889 мили. Използва се «TAKprotect engine».Замерванията са направени при празен ход на двигателя на2500 об / мин.

Компресия: първоначалното налягане в шесте цилиндъра е 1.09, 1.06, 0.83, 0.72, 0.93 и 0.88MPa. След прилагане «TAKprotect engine» е 1.28, 1.21, 1.34,1.28, 1.28, 1.34 MPa.

Заключение: Наблюдава се  ръст и изравняване на налягането във всичките шест цилиндъра, включително 87,7% ръст за четвърти цилиндър.

При емисиите: въглеводороди и въглероден оксид са 77 ррм и 0.26%, съответно станаха 78 ррм и 0.22%, след.

Заключение: въглеродния оксид е намалял с 15%. Въпреки това, емисията  се увеличи с 1% (без изменение в рамките на основната грешка).

NSS смята, че това е една интересна аномалия, която изисква допълнителна проверка.